Informaatio- ja teknologiaoikeus on noussut yhdeksi tärkeimmistä yritysjuridiikka-oikeuden osa-alueista sähköisen kaupankäynnin ja digitalisaation kasvun myötä. Digitalisaatiota ja sähköistä liiketoimintaa säätelevät useat kansalliset erityislait sekä EU –säädökset. Näissä määritellään mm. tietoverkkoliiketoiminnan oikeudelliset puitteet, perusoikeudet tietoyhteiskunnassa, sähköisen asioinnin säännöt, sähköinen kaupankäynti, kuluttajansuoja, tietosuoja ja tietoturva. Keskeiset kansalliset lait ovat tietoyhteiskuntakaari ja kuluttajansuojalaki.

EU-direktiivi velvoitti vuoden alusta yritykset antamaan kuluttajille suunnattuja tietoja kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisissä riidoissa. Direktiivin pyrkimyksenä on varmistaa, että kaikissa EU:n jäsenvaltioissa on laadukkaita tuomioistuimen ulkopuolisia riidanratkaisuelimiä. Sähköistä liiketoimintaa harjoittavien yritysten on nyt annettava sekä kotisivuillaan että vakiosopimusehdoissaan tieto tuomioistuimen ulkopuolisesta riidanratkaisuelimestä, joka on toimivaltainen kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisessä riita-asiassa.

Toimialastaan riippuen elinkeinonharjoittajan on annettava tieto yhdestä tai useammasta riidanratkaisuelimestä. Käytännössä yrityksen on lisättävä verkkosivuilleen ilmoitus, jossa todetaan, että mikäli kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Lisäksi on mainittava kuluttajariitalautakunnan verkkosivun osoite www.kuluttajariita.fi.

Rajat ylittävissä kuluttajariidoissa sähköistä liiketoimintaa koskien on EU:ssa perusteilla sähköinen riidanratkaisufoorumi ns. Online Dispute Resolution. Komission ylläpitämän foorumin on tarkoitus toimia asiointipisteenä, jonka kautta esimerkiksi suomalainen kuluttaja voi tehdä valituksen toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevalle vaihtoehtoiselle riidanratkaisuelimelle omalla kielellään.

Kyseinen muutos perustuu direktiiviin kuluttajariitojen vaihtoehtoista riidanratkaisusta. Sen pyrkimyksenä on varmistaa, että kaikissa EU:n jäsenvaltioissa on laadukkaita tuomioistuimen ulkopuolisia riidanratkaisuelimiä.
Yrittäjien tuleekin nyt päivittää sopimusehtonsa uusien vaatimusten mukaisiksi. Yritysjuridiikka ja erityisesti sähköinen liiketoiminta vaatii asianajajalta aina erityisosaamista, joka tulee vuosien kokemuksen ja sähköisen liiketoiminnan erityisen luonteen ymmärryksen kautta. Tammer-Juristien asianajajat konsultoivat ja avustavat yrityksiä kymmenien vuosien kokemuksella.